Për të marrë pjesë, të gjithë të interesuarit duhet të plotësojnë formularin e regjistrimit më poshtë: